Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu | Con Người - Quân Đội - Vận Nước (Digital Copy)

You'll receive Play trailer

Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, vị tổng thống của nền Đệ Nhị Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Đài Truyền Hình SBTN xin trân trọng giới thiệu bộ phim tưởng niệm cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây không phải là bộ phim thông thường đối với một cá nhân tướng lãnh đã khuất, nhưng là buổi đồng tế đối với Anh Linh tập thể Lính và Dân của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa mà danh tính Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa là một biểu tượng gắn liền vào giai đoạn lịch sử cực độ khó khăn, 1955-1975 của đất nước. Chúng ta nhìn lại quá trình hình thành và phát triển một thành phần nhân sự lãnh đạo quân đội đã có mặt trên diễn trường chiến đấu 21 năm của toàn khối người Việt Miền Nam. Cuộc chiến đấu quyết liệt, gian khổ của Quân-Dân Miền Nam trong giai đoạn 1965-1967 dưới quyền chỉ huy của Trung Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, tiếp thời đoạn 1967- 1975 dưới lãnh đạo của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không là một quá trình đơn lẻ, biệt lập nhưng là một mắc xích quan trọng của chuỗi lịch sử không đứt đoạn về diễn trình đấu tranh liên tục bền bĩ trong suốt thế kỷ qua mà tác động còn nguyên trạng với hiện tại.

Payment 1 Video

Card

 • Back of card

  123
 • Front of card

  1234 xxxx xxxxxx xxxxx
/
us |

Each additional gift costs $14.99

Subtotal
0
VAT tax
0
Total
0

You will be charged $14.99 USD.

30+ minutes of video, instant streaming, yours forever! This is a gift purchase for a friend. This is a gift purchase just for . They will receive their copy via email.

30+ minutes of video, watch as much as you want for 3 days. This is a gift purchase for a friend. This is a gift purchase just for . They will receive their copy via email.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu | Con Người - Quân Đội - Vận Nước (Digital Copy)

Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, vị tổng thống của nền Đệ Nhị Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Đài Truyền Hình SBTN xin trân trọng giới thiệu bộ phim tưởng niệm cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây không phải là bộ phim thông thường đối với một cá nhân tướng lãnh đã khuất, nhưng là buổi đồng tế đối với Anh Linh tập thể Lính và Dân của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa mà danh tính Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa là một biểu tượng gắn liền vào giai đoạn lịch sử cực độ khó khăn, 1955-1975 của đất nước. Chúng ta nhìn lại quá trình hình thành và phát triển một thành phần nhân sự lãnh đạo quân đội đã có mặt trên diễn trường chiến đấu 21 năm của toàn khối người Việt Miền Nam. Cuộc chiến đấu quyết liệt, gian khổ của Quân-Dân Miền Nam trong giai đoạn 1965-1967 dưới quyền chỉ huy của Trung Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, tiếp thời đoạn 1967- 1975 dưới lãnh đạo của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không là một quá trình đơn lẻ, biệt lập nhưng là một mắc xích quan trọng của chuỗi lịch sử không đứt đoạn về diễn trình đấu tranh liên tục bền bĩ trong suốt thế kỷ qua mà tác động còn nguyên trạng với hiện tại.

1 Video

 • Nguyễn Văn Thiệu (Digital Copy)

  45m · Downloadable

 • Thanks!

    $14.99

  Please check your email for your receipt.